بیمه عمر زمانی یا بیمه عمر موقتی چیست؟

17/خرداد/1399 مقالات بدون دیدگاه

بیمه عمر زمانی یا بیمه عمر موقتی چیست؟ بیمه عمر زمانی از انواع بیمه عمر حمایتی است، ریسک فوت را طی یک دوره معین تحت پوشش قرار داده و در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه، سرمایه بیمه معین شده در قرارداد به ذینفع یا ذینفعان پرداخت می گردد.

در صورت حیات بیمه شده پس از مدت قرارداد هیچ وجهی به او پرداخت نمی شود و حق بیمه های پرداختی او مسترد نخواهد شد. لذا بیمه عمر زمانی صرفا" جنبه تأمینی دارد ، قرارداد بیمه عمر زمانی را گاهی قرارداد بیمه عمر موقتی می نامند و از این جهت نیز بیش از بیمه های عمر دیگر به بیمه اموال و حوادث مشابه است.

مزایای بیمه عمر زمانی

بیمه عمر زمانی مزایا و معایبی دارد. از مزایای این بیمه نامه حق بيمه نسبتا کم و محدودیت آن به دوره مشخص است.  مزایای دیگر این بیمه کاهش نگرانی مربوط به تنزل ارزش پول در قراردادهای طولانی مدت تر و تمام عمر است.

معایب بیمه عمر زمانی

از معایب قرارداد های بیمه عمر زمانی عدم وجود حق بازخريد و سرمایه مخفف بوده و در صورت حبات بيمه شده تا پایان قرارداد، وجهی پرداخت نمی شود. بیمه عمر زمان صرفا ریسک مرگ طی دوره مشخص را پوشش می دهد از این رو آن را بیمه عمر ساده زمانی یا بیمه عمر موقتی نیز می نامند.

بیمه عمر زمانی یا بیمه عمر موقتی چیست؟

  بیمه عمر زمانی تجدید پذیرچیست؟

در این نوع بیمه نامه می توان شرط کرد که پس از انقضای مدت بیمه نامه مجددا" و بدون انجام معاینات پزشکی جدید ولی با حق بیمه بالاتر به تناسب افزایش سن تمدید گردد.  به دلیل احتمال بالای وقوع انتخاب نامساعد در قراردادهای بیمه عمر زمانی ساده، انعقاد این قراردادها بایستی با دقت بیشتری صورت پذیرد و شرکت های بیمه در انجام معاینات و بررسی های قبل از انعقاد قرارداد بایستی جدی و موثر عمل کنند.

در صورتیکه بیمه گذار مایل باشد قرارداد بیمه عمر زمانی او پس از گذشت بخشی از دوره قرارداد،به قرارداد مشتمل بر ذخیره سرمایه تبدیل شود، بایستی حق بیمه اضافی برای ذخیره سرمایه بپردازد.

خرید بیمه عمر زمانی در چه مواردی توصیه می شود؟

  • مشتری مبلغ کمی را می خواهد صرف خرید بیمه عمر نماید
  • مشتری بخواهد از پوشش بیمه ای موقتی و کوتاه مدت بهره مند شود .
  • مشتری در حال حاضر توانایی مالی کافی ندارد ولی پس از مدتی توانایی های بیشتری کسب خواهد کرد

ویژگی های بیمه عمر زمانی

تامین آتیه خانواده

بیمه عمر زمانی خصلت پس اندازی دارد. بیمه گذار (بیمه شده) برای تـامین معیشـت آینده خانواده خود بیمه نامه عمر خریداری می نماید. بیمه گر نیـز در موعـد مقـرر سـرمایه بیمـه را بصورت یکجا یا به صورت مستمری (طبق قرارداد) به استفاده کنندگان که معمولاً از اعضـای خـانواده بیمه شده هستند، می پردازد.

بیمه عمر زمانی یا بیمه عمر موقتی چیست؟

منتفی بودن اصل غرامت

در این نوع از بیمـه هـای عمـر تعهـد بیمـه گـر پرداخـت وجـه معینـی (سرمایه) در موعد مقرر است. بنا بر این مفهوم خسـارت و اصـل غرامـت (مـاده ۱۰قانون بیمه) کـه مختص بیمه های غرامتی است، در بیمه عمر ساده زمانی قابل اعمال نخواهـد بـود. همچنـین اعمـال قاعده نسبی در بیمه کردن مال به کمتر از ارزش واقعی مفهوم ندارد و تعدد بیمه نیز که ممکن اسـت در بیمه های اموال، مغایر با اصل غرامت باشد، موضوعیت ندارد و بیمه گذار بـه هـر تعـداد کـه مایـل باشد و توان پرداخت حق بیمه را داشته باشد، می تواند بیمه نامه بخرد و از مزایـای همـه آن هـا نیـز بهره مند شود. فقط بیمه گذار باید بیمه گر را از داشتن بیمه نامه های متعدد مطلع نماید.

منتفی بودن اصل جانشینی

در بیمه عمر اصل جانشینی (موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه) مصداق پیدا نمی کند. بیمه گر نمی تواند شخص مسئول حادثه را برای پس گرفتن سرمایه پرداختی تحت تعقیب قرار دهد زیرا حق بیمه ای که بیمه گر دریافت می کند با توجه به جدول مرگ و میر تعیین می شود که در آن هرگونه احتمال فوت از جمله مقصر بودن شخص ثالث مورد توجـه قرارگرفتـه اسـت. البتـه بازماندگان بیمه شده قادر به تعقیب مقصر حادثه و دریافت غرامت علاوه بـر آنچـه از بیمـه گـر خـود دریافت کرده اند، خواهند بود.

بیمه عمر زمانی یا بیمه عمر موقتی چیست؟

شرایط  بیمه عمر زمانی پاسارگاد

  • حداقل سن بیمه شدگان 15 سال و حداکثر آنان 70 سال می باشد.
  • ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور دﻗﯿﻘﺎً ﮐﻨﺘﺮل و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﻧﮕﺮدﯾﺪ, ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ
  • درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻤﺘﺮ از 200 ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﺻﻮرت رؤﯾﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺮخ، اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺻﺎدر و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﯾﮑﺠﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد
  • در ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد
  • پرداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  • ﻣﺪت ﻣﺮور زﻣﺎن دﻋﺎوي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

درخواست صدوربیمه عمر پاسارگارد

اگر قصد خرید بیمه عمر برای خود را دارید حتما این سوال برای شما پیش آمده است که کدام شرکت ارزانترین بیمه عمر را ارائه می‌دهد؟ چه عواملی بر قیمت بیمه تاثیر گذار است؟ معمولاً افراد قبل از اقدام به خرید بیمه ، از چندین شرکت بیمه نرخ می‌گیرند که در بسیاری از موارد، کار دشوار و زمان‌بری است؛ شرکت هزار بیمه نماینده اقدام به فروش آنلاین بیمه عمر کرده است و تمامی اطلاعاتی که شما برای خرید هر بیمه ای نیاز دارید در کوتاه‌ترین زمان در اختیار شما قرار می‌دهد. شما عزیزان می توانید برای خرید هر نوع بیمه ، اعمم از بیمه مسئولیت ، بیمه عمر، بیمه شخص ثالث ، بیمه باربری و ... از طریق شماره های 32358362 ، 09116367929 و یا از طریق سایت http://1000bimeh.ir با ما در ارتباط بوده و پاسخ تمامی سوالات خود را دریافت نمایید .
 پس از اتمام روند خرید بیمه عمر ، بیمه‌نامه شما صادر شده و رایگان درب منزل شما ارسال خواهد شد.
برچسب ها: بیمه عمر زمانی تجدید پذیر بیمه عمر زمانی یا بیمه عمر موقتی بیمه عمر موقتی معایب بیمه عمر زمانی مزایای بیمه عمر زمانی مزایای بیمه عمر انواع بیمع عمر خرید بیمه عمر زمانی خرید بیمه عمر بیمه عمر موقت بیمه عمر زمانی چیست؟ بیمه عمر زمانی بیمه عمردیدگاه
دیدگاه شما :